Overgangsnormen

Inleiding en visie

Ons uitgangspunt is dat leerlingen die een advies krijgen vanuit de basisschool voor TL bij ons in vier jaar het TL-diploma moeten kunnen halen.

Wij streven ernaar dat alle leerlingen altijd overgaan naar een volgend leerjaar en onvertraagd hun examen halen. We bekijken samen wat een leerling nodig heeft om te kunnen slagen en alleen in uitzonderingsgevallen blijft een leerling zitten. Dat doen we omdat zitten blijven vaak geen positief effect heeft en leerlingen er juist gedemotiveerd van kunnen raken. Uiteraard maken we een uitzondering voor leerlingen die, bijvoorbeeld door ziekte, een deel van het jaar hebben gemist.

Wanneer blijkt dat een leerling onvoldoende vooruitgang laat zien om naar een volgend leerjaar te kunnen, onderzoeken we hoe dat komt. We kijken daarbij niet alleen naar de cijfers en de overgangsnormen, want geen enkele leerling is gelijk. We passen altijd maatwerk toe.
In dat traject kan het zijn dat we concluderen dat de TL (mavo) toch niet de juiste leerweg is voor een leerling. Dat kan om heel uiteenlopende redenen zijn. Het uitgangspunt is dat we kijken, samen met ouders en de leerling, wat het beste is voor de leerling. 

Overgangsnormen

Voor mavo 1, 2 en 3 geldt de volgende overgangsregeling:
Leerlingen zonder tekortpunten of met één tekortpunt zijn zonder meer over. Leerlingen die opgeteld over alle vakken twee tekortpunten of meer hebben in het cijfergemiddelde per vak, worden besproken. Een gemiddeld cijfer hoger dan 4,4 en lager dan een 5,5 telt als één tekortpunt. Een gemiddeld cijfer van een 4,4 of lager telt als twee tekortpunten. Een O (onvoldoende) geldt als één tekortpunt. De bespreking leidt tot een besluit van de afdelingsleider. Dat besluit is bindend. 

Het besluit kan zijn:
a. de leerling gaat over
b. de leerling blijft zitten
c. de leerling stroomt uit naar een andere onderwijssoort.