Externe begeleiding

Wanneer de problematiek het onderwijs overstijgt kan besloten worden om de hulp in te zetten van externe partijen.

Dit zijn de bij de school betrokken partijen:

Brugfunctionaris

Brugfunctionaris

De brugfunctionaris slaat een brug tussen het onderwijs en de hulpverlening of omgekeerd. Zij overlegt met de zorgcoördinator en voert zo nodig gesprekken met leerlingen en/of ouders. Op basis hiervan maakt ze een inschatting welke hulp nodig is. De brugfunctionaris is er ook voor ouders die in de opvoeding van hun kind tegen zaken aanlopen. Ouders kunnen zonder tussenkomst van de school contact opnemen. De brugfunctionaris op Muurhuizen is Sanne Kindt.

Leerplichtambtenaar

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar controleert of ouders en jongeren zich houden aan de leerplicht en bemiddelt als er problemen zijn.

GGD

GGD

Op school hebben we een GGD-verpleegkundige en arts. Beiden zijn regelmatig aanwezig op school om leerlingen te spreken of docenten te adviseren. De verpleegkundige focust op fysieke ontwikkeling van de leerling. Bij zorgen zet zij het door naar de GGD-arts. De GGD-arts onderzoekt wat er achter bepaalde problematiek speelt en brengt in kaart wat voor zorg er is ingezet. De GGD-arts is de schakel tussen school en zorginstellingen en adviseert de ouders en de school.

Jeugdwerker

Jeugdwerker

Er is een jeugdwerker aanwezig op school van organisatie Indebuurt033. De insteek is zoveel leerlingen te zien; binnen en buiten de lestijden. De jeugdwerker versterkt de brug tussen leerling, school en de wijk.

De Kleine Prins

De Kleine Prins

Dit expertisecentrum biedt ondersteuning aan onderwijsprofessionals. Hun diensten zijn gericht op het toerusten van de onderwijsprofessionals, zodat zij in staat zijn om goed passend onderwijs te bieden aan leerlingen met een beperking, ziekte of een extra onderwijsbehoefte. Ze bieden oplossingsgerichte coaching, advies en/of voorlichting aan leerkrachten en schoolteams. Ook kunnen zij voor een korte periode met een leerling werken, met als doel de leerkracht handvatten te geven zelf de begeleiding weer op te pakken. Ook een tijdelijke vorm van thuisbegeleiding is mogelijk.

Leerplichtambtenaar

Leerplichtambtenaar

Leerplicht De leerplichtambtenaar controleert of ouders en jongeren zich houden aan de leerplicht en bemiddelt als er problemen zijn